DESTEKLEDİĞİMİZ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1- Ability to detect endodontic complications using three different cone beam computed tomography units with and without artefact reduction modes: an ex vivo study

(Artefakt azaltma modları olan ve olmayan üç farklı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ünitesi kullanarak endodontik komplikasyonları tespit etme yeteneği: bir ex vivo çalışma)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iej.13051

2-Age estimation based on pulp/tooth volume ratio measured on cone-beam CT images

(Konik ışınlı BT görüntülerinde ölçülen pulpa/diş hacmi oranına dayalı yaş tahmini)

https://www.birpublications.org/doi/full/10.1259/dmfr.20170239

3-In vitro comparison of high-definition US, CBCT and periapical radiography in the diagnosis of proximal and recurrent caries

(Proksimal ve tekrarlayan çürük tanısında yüksek çözünürlüklü US, CBCT ve periapikal radyografinin in vitro karşılaştırılması)

https://www.birpublications.org/doi/abs/10.1259/dmfr.20210026

4-Evaluation of Mandibular Third Molar Region in a Turkish Population Using Cone-Beam Computed Tomography

(Bir Türk Popülasyonunda Mandibular Üçüncü Molar Bölgesinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi)

https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmir/2020/00000016/00000009/art00006

5-Root canal length measurement of molar teeth using cone-beam computed tomography (CBCT): comparison of two-dimensional versus three-dimensional methods

(Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) kullanılarak molar dişlerin kök kanal uzunluğu ölçümü: iki boyutlu ve üç boyutlu yöntemlerin karşılaştırılması

https://dergipark.org.tr/en/pub/eor/issue/63145/958915

6-Root canal length measurement of molar teeth using cone-beam computed tomography

https://www.researchgate.net/profile/Selen-Sisli/publication/349326271_Root_canal_length_measurement_of_molar_teeth_using_conebeam_computed_tomography_CBCT_comparison_of_two_dimensional_versus_three-dimensional_methods/links/60b4aefda6fdcc1c66f4d29b/Root-canal-length-measurement-of-molar-teeth-using-conebeam-computed-tomography-CBCT-comparison-of-two-dimensional-versus-three-dimensional-methods.pdf

7-Birinci ve ikinci molar dişlerin furkasyon bölgelerindeki mine incisi plevelansının incelenmesi

https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/article/473918

8-Comparative assessment of subjective image quality of cross-sectional cone-beam computed tomography scans

https://www.jstage.jst.go.jp/article/josnusd/53/4/53_4_501/_article/-char/ja/

9-Radiographic detection of artificially created horizontal root fracture using different cone beam CT units with small fields of view

(Küçük görüş alanlarına sahip farklı koni ışınlı BT üniteleri kullanılarak yapay olarak oluşturulmuş yatay kök kırığının radyografik tespiti)

https://www.birpublications.org/doi/full/10.1259/dmfr.20120261

10-Visibility of artificial buccal recurrent caries under restorations using different radiographic techniques

(Farklı Radyografik Tekniklerin Kullanıldığı Restorasyonlar Altında Yapay Bukkal Tekrarlayan Çürüklerin Görünürlüğü )

https://meridian.allenpress.com/operative-dentistry/article/38/2/197/206317/Visibility-of-Artificial-Buccal-Recurrent-Caries

11-Kanalis Palatinus Major, Foramen Palatinum Majus ve Çevresindeki Yumuşak Doku ile İlgili Parametrelerin Kıbt Üzerinde Değerlendirilmesi

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/11990

12-Dentin penetration of 2 calcium hydroxide combinations

(2 kalsiyum hidroksit kombinasyonunun dentin penetrasyonu)

13-Efficacy of combined use of different nickel-titanium files on removing root canal filling materials

(Farklı Nikel-Titanyum Dosyalarının Kombine Kullanımının Kanal Dolgu Malzemelerinin Çıkarılmasında Etkinliği)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099239915010821

14-Change in periapical lesion and adjacent mucosal thickening dimensions one year after endodontic treatment: volumetric cone-beam computed tomography …

(Endodontik Tedaviden Bir Yıl Sonra Periapikal Lezyon ve Komşu Mukozal Kalınlaşma Boyutlarındaki Değişim: Volumetrik Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirmesi)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099239916307506

15-Effect of voxel size on accuracy of cone beam computed tomography–aided assessment of periodontal furcation involvement

(Voksel boyutunun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi destekli periodontal furkasyon tutulumu değerlendirmesinin doğruluğuna etkisi)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212440315011281

16-Volumetric evaluation of safe zone for bone harvesting from symphysis region by using cone beam computed tomography

(Symphysis Bölgesinden Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Kemik Hasadı İçin Güvenli Bölgenin Hacimsel Değerlendirilmesi)

https://journals.lww.com/implantdent/Fulltext/2016/12000/Volumetric_Evaluation_of_Safe_Zone_for_Bone.10.aspx

17-Evaluation of Mandibular Third Molar Region in a Turkish Population Using Cone-Beam Computed Tomography

(Bir Türk Popülasyonunda Mandibular Üçüncü Molar Bölgesinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi)

https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmir/2020/00000016/00000009/art00006

18-Endodontik Tedavi Varlığının Schneiderian Membran Üzerine Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

https://dergipark.org.tr/en/pub/adoklinikbilimler/issue/62442/871102

19-Bir olgu nedeniyle Silver-Russel sendromu

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpVek1qST0=

20-Non-Hodgkin’s lymphoma in a patient with ectrodactyly ectodermal dysplasia-clefting syndrome.

(Ektrodaktili ektodermal displazi yarılma sendromu olan bir hastada Hodgkin dışı lenfoma.

https://europepmc.org/article/med/10936828

21-Efficacy of Nickel-Titanium Rotary Systems in Removing of Root Canal Filling Materials: A Cone Beam Computerized Tomography Study

https://avesis.hacettepe.edu.tr/yayin/ff35f6de-de95-4bd7-b2db-65a834c461c6/efficacy-of-nickel-titanium-rotary-systems-in-removing-of-root-canal-filling-materials-a-cone-beam-computerized-tomography-study

22-Primer Ostium Maksillaris, Aksesuar Ostium Maksillaris ve Schneiderian Membranın prevelansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile incelenmesi

https://avesis.gazi.edu.tr/yayin/dbfde9b9-567b-4216-925f-80489d8c21dd/primer-ostium-maksillaris-aksesuar-ostium-maksillaris-ve-schneiderian-membranin-prevelansinin-konik-isinli-bilgisayarli-tomografi-ile-incelenmesi

23-Comparison of Hyperbaric Levobupivacaine with Hyperbaric Bupivacaine in Unilateral Inguinal Hernia Operations Performed Under Spinal Anesthesia

(Spinal Anestezi Altında Yapılan Tek Taraflı Kasık Fıtığı Ameliyatlarında Hiperbarik Levobupivakainin Hiperbarik Bupivakain ile Karşılaştırılması)

https://www.ejmaces.com/abstract/comparison-of-hyperbaric-levobupivacaine-with-hyperbaric-bupivacaine-in-unilateral-inguinal-hernia-operations-performed–48442.html

24-DAİMİ DİŞ JERMİNİN KORONAL HAREKETİ İLE SÜT MOLAR DİŞLERİN APİKAL AÇIKLIĞININ YER DEĞİŞTİRMESİ ARASINDAKİ KORELASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

https://dergipark.org.tr/en/pub/selcukdentj/article/618109

25-Diş Hekimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Raporlarına İlişkin Algı ve Tutumları

https://dergipark.org.tr/en/pub/cumudj/issue/39823/414128

26-Enstrümanto iš MaxWire® lydinio efektyvumas šalinant šaknies kanalo užpildo likučius ovalo formos kanaluose

https://www.lsmu.lt/cris/handle/20.500.12512/101090